GDPR

Nové pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s GDPR a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – Informácia pre zákazníkov a klientov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete spoločnosti KOŠICE REAL, s.r.o., je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracúvame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracúvaním Vašich osobných údajov dôležité.
 Prečítajte si prosím nižšie uvedené pravidlá, ktoré spoločnosť KOŠICE REAL, s.r.o. prijala a zaväzuje sa ich v súlade s GDPR a zák.č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dodržiavať.


1. Prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť KOŠICE REAL, s.r.o..


2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ o Vás spracúva najmä tieto údaje: krstné meno a priezvisko, titul, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, druh a číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi, historicky zakúpené alebo dodané produkty a služby a iné údaje v závislosti od druhu zmluvného vzťahu.


3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Realitná kancelária spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získala od Vás alebo z iných zdrojov, na tieto účely:
Povinná identifikácia klienta - Podľa zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je realitná kancelária povinná identifikovať Vás na základe Vášho rodného čísla (ak by Vám rodné číslo nebolo pridelené, tak Vás identifikuje na základe dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. V zmysle uvedeného zákona na základe hodnotenia rizík je realitná kancelária oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi.
Plnenie zmluvných povinností a záväzkov - Plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Kanceláriou a Vami (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o nehnuteľnosti), vrátane zverejnenia informácií o nehnuteľnostiach na webových stránkach Kancelárie.
Poskytnutie osobných údajov na tieto účely nie je Vašou povinnosťou, ale v prípade ich neposkytnutia nebude môcť realitná kancelária sprostredkovať pre Vás predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľností, pretože v súvislosti s nakladaním s nehnuteľnosťami zákon výslovne stanovuje, ktoré osobné údaje musia byť v písomnej zmluve uvedené.

Plnenie právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov - Dodržiavanie základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávneného prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia jednotlivcom a orgánom, spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb. Taktiež na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo práva vyžadujúce si ochranu osobných údajov, ktorými sú administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom a určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel - Zasielanie marketingových a obchodných oznámení na Vašu adresu pre doručovanie elektronickej pošty.
Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely zasielanie marketingových a obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať spôsobom ako ste ho udelili.


4. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:
– subjektom verejnej správy a štátnym orgánom, pokiaľ to ukladá zákon
– tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť Vaše práva napr. právny alebo odborný poradcovia.


5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Nepredpokladáme, že by mohlo dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov mimo krajín Európskej únie a Švajčiarska.


6. Obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané

V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie Vašich osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a realitnou kanceláriou.
Po ukončení zmluvnej spolupráce realitná kancelária bude uchovávať len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach je lehota na uchovávanie registratúrnych záznamov 5 rokov).


7. Práva subjektu údajov

Ako subjekt ochrany osobných údajov disponujete nasledovnými právami:
Právo na opravu - máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz - v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý prevádzkovateľ tieto údaje získal alebo spracúval, máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
a) namietate správnosť Vašich osobných údajov (prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti),
b) spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku,
d) namietate spracúvanie osobných údajov (prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi).
Právo na prenosnosť údajov - máte právo preniesť osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď na základe Vášho súhlasu, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.
Právo namietať - právo namietať spracúvanie osobných údajov Vám patrí, ak sa spracúvanie uskutočňuje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na účel priameho marketingu.
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie - máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Právo na prístup k osobným údajom - osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Pre prípad uplatnenia si Vašich práv sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti na adrese elektronickej pošty: kajaty@kosicereal.sk. Ak sa budete domnievať, že Vaše osobné údaje sú naďalej spracúvané v rozpore s platnou právnou úpravou, máte právo podať sťažnosť na dohľadový orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


8. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.